تشیع وصحابه
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مجتمع آموزش عالی فقه
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : نجم الحسن حيدری