شب قدر
30 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
مصاحبه کننده : شبکه کوثر
محل مصاحبه : تهران جام جم
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Oct 1 2007 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0