آلبوم من ◂ با آیت الله شیخ موسی شراره عاملی
عالم زاهد آیت الله شیخ موسی شراره عاملی مفتی بعلبک وهرمل در لبنان بودند ونماز جمعه را در هرمل اقامه می کردند