آلبوم من ◂ مجلس عزای فاطمیه
فاطمیه- زاهدان-حوزه علمیه