آلبوم من ◂ با آیة الله شیخ محمد علی عمروی مدینه
ایشان رهبری مذهبی شیعیان مدینه را بر عهده داشتد