20 مطالبه قانون اساسی از رئیس جمهور
51 بازدید
محل نشر: روزنامه کیهان، شماره 17158 - صفحه 7
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380/5/21
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نام اصلی مقاله (بیست خواسته قانون اساسی از رئیس جمهور) است، که روزنامه نابجا خواسته را به مطالبه تغییر داده است.