پیامهای لنگه کفش
42 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در رابطه با پرتاب کفش به بوش