سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
مرکز تحقیقات حج 
پژوهشگر 
 
 
تحقیق 
همکاری 
بنیاد معارف اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
تالیف معجم احادیث الامام المهدی(ع) 
همکاری 
مرز تخصصى تربیت محقق مذاهب اسلامی 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
مرز تخصصى تربیت محقق مذاهب اسلامی 
استاد 
 
 
تدریس 
تدریس 
حوزه فقه ائمه اطهار (ع) 
مدرس 
 
 
شرح لمعه 
تدریس 
حوزه فقه ائمه اطهار (ع) 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
حوزه فقه ائمه اطهار (ع) 
مدرس 
 
 
مکاسب 
تدریس 
حوزه فقه ائمه اطهار (ع) 
مدرس 
 
 
رجال مقارن 
تدریس 
حوزه فقه ائمه اطهار (ع) 
مدرس 
 
 
تفسیر موضوعی 
تدریس 
حوزه فقه ائمه اطهار (ع) 
مدرس 
 
 
روشهای تفسیری قرآن کریم 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
مسائل خلافیه وپاسخ به شبهات 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
قواعد فقهی 
تدریس 
دانشگاه پزشکی بوشهر 
مدرس 
1371/07/01 
1372/03/02 
معارف اسلامی 
تدریس 
حوزه مدرسه علمیه امام خمینی بوشهر 
مدرس 
1371/07/03 
1372/03/09 
لمعه 
تدریس 
مرکز فقه ائمه اطهار قم 
مدرس 
 
 
تاریخ تدوین حدیث 
تدریس 
مرکز فقهی ائمه اطهار قم 
مدرس 
 
 
امامت 
تدریس 
مرکز فقهی ائمه اطهار قم 
مدرس 
 
 
کتابشناسی کلام فریقین 
تدریس 
مرکز تربیت تخصصی تربیت محقق مذاهب اسلامی 
مدرس 
 
 
منابع تاریخی 
تدریس 
حوزه فقه ائمه اطهار (ع) 
مدرس 
 
 
اصول عقائد 
تدریس 
مرکز فقهی ائمه اطهار قم 
مدرس 
 
 
کتابشناسی کلام فریقین 
تدریس 
مرکز فقهی ائمه اطهار قم 
مدرس 
 
 
کتابشناسی کلام فریقین